^Back To Top
  • Waldhabdee Oromoo gidduu jiru hiikuuf sirni gadaa filannoo isa jalqabaa ta’uu qaba

    Sirni Gadaa qabeenya Oromoo ta’uu bira darbee qabeenya addunyaat jedhaan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaan. Waldhabduu Oromoo gidduu jiru hiikuuf Sirni Gadaa Filannoo jalqabaa ta’uu qaba jedhan. Oromoon qabeenya ittiin beekamu kanaan fayyadamuu qaba jedhan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Walitti bu’iinsi Obboleeyyan lamaan Ittuu fi Karrayyuu gidduutti uumamee guyyaa kaleessaa akkaataa Sirna Gadaatiin bakka Abbootiin Gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa,qaamooleen nageenya fi aanga’oonni mootummaa argamanitti aanaa Fantaalletti araara argateera. Araarrichi tokko miidhaa tokko miidhamaa ta’ee kan gumaa baasuu fi kan gumaa fudhatu osoo hin taane gama lameeniinuu anis obboleessa koo miidheera jechuun ofitti muranii badii uumameef loowwan gumaa waliif baasanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Halaakaa Sinbiroo maanguddoota qabaachuun biyya tokko keessatti nageenya qabaachuudha jedha. Hojii boonsaa hojjetan kanaafiis galateeffatanii, fakkeenyi aanaa Fantaallee kun Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. Tumsi uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiraatan rakkoo Ittuu fi Karrayyuu hiikuuf taasisanis hojii seena qabeessadha jedhan.

  • Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame

    Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dubbatan. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr.Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Haaluma kanaan gaaffiin Oromoo ammas kan deebi’e akkuma jiru, fuuldurattis paartiin Badhaadhinaa gaaffii Oromoo deebisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjeta jedhan Dr.Abiyyi. Keessumaayyuu gaaffii diinagdee ummanni Oromoo qabu deebisuuf, Oromoo fi miseensonni, milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf, tumsa gochuu akka qaban Dr.Abiyyi waamicha dhiheessan. Guyyoota sadiif paartiin isaanii mariirra kan ture yoo ta’u, murtoowwan gurguddoos dabarsee jira jedhan. Bu’uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteessee jira. Kanamalees paartii keessattis ta’ee, kan mootummaa keessatti hunduu akkaataa baayyina ummata isaatiin akka hirmaachuu qabus murteessera jedhan. Kun immoo dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf gahee guddaa qaba jedhan. Kanaaf gaaffii bara dheeraa ummanni Oromoo qabu tartiibaan deebisuuf hojjetaa kan jirru waan ta’eef, ummanni Oromoo Tokkummaa fi Nageenya isaa eeggachuun nu cinaa dhaabbatee injifannoo amma argame akka ceesisnuuf waamichan dhiheessa jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa dam-daneessa Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda’uuf, humnoonni faffaca’anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itiyoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha." Jedhani..

  • Ayidee Cambalaalaa

    Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii Bulchiinsa MN Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa Ayyaana Fichee Cambalaalaa Ilaalchisuun dabarsan Duraan dursee, ummata guddaa aadaafi duudhaa isaa eeggatee jaarrawwaniif turfachuun har’aan ga’ate, ummata Sidaamaatiin baga guyyaa kabaja ayyaana Fichee Cambalaalaa nagaan geessan, baga waliin geenye jechuun barbaada. Ummanni Sidaamaa sirna lakkoofsa baatiifi jijjiirama baraa ofiisaa danda’e qaba. Sirni kun uumama ummatummaa isaa waliin kan dhalateefi mallattoo ibsituu eenyummaa ummatichaa ta’ee kabajamaa har’arra kan ga’ee dha. Sirni guddaan dhaloota kaleessaatiin kalaqamee kunuunfamaa har’a ga’e kun, mallattoo miidhaginaa ummata Sidaamaa qofa osoo hin taane kaadhimamaa Ambaa Kiliyaa idil-addunyaa ta’uufis ga’eera

KALLACHA OROMIYAA


 - kallachaoromiyaa.org - kallachaoromiyaa.org 

LATEST ARTICLE

Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo

Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr  Lammaa Magarsaa wixineewwan labsii hojii haaraa kana qopheessuun

kan barbaachiseefi muudamni geggeeffame komii ummataa hiikuufi bulchiinsi gaariin  akkaataa ittiin  mirkanaa’uu  danda'urratti milkaa'ina caalu galmeessisuufi jedhaniiru. Gurmaa'inni kanaan dura ture komii ummanni qabu furuun hin danda'amne. Kan duraan ture, tajaajila saffisaafi qulqullina qabu ummataaf kennuurratti milkaa'aa akka hin turre eeranii, hojiin haaromsaa jalqabamanis aanga'ootaafi hojjetoota haaromsuurra darbee kan uummatichi itti gammadu ta'uu hin dandeenye. Akkaataa kanaan dura ittiin hojjetamaa ture jijjiiruufi jijjiiramawwan dhufan itti fufsiisuudhaaf wiixineewwan hojii, caasaafi gurmaa'insi haarawaan kun barbaachisaa ta’uus himaniiru. Gurmaa'insi haarawaa kun akkaataa irra caalaadhaan ummata bu'uura godhachuudhaan saba bal'aa bira sadarkaa gandaatti bifa hojjechuun danda'muun raawwatameera. Caaseffamni haarawaa qaamolee raawwachiiftuu kun itti fayyadama humna namaafi bajataa ilaalchisee qaawwota mul'atan duuchuudhaafis ga'ee qaba jedhan Dr. Lammaan. Af-yaa’iin Caffee Oromiyaa Obbo Isheetuu Dassee jijjiiramni qixa hundaan adeemsifamaa jiru mirgaafi faayidaa ummata Oromoo giddugaleessa kan godhate waan taheef, jijjiirama argame kana kunuunfachuun hojii itti aanuuf of qopheessuu qabna. Wixineewwan  labsii haaraa raggaa’an kunneenis hojiilee gurguddoo eegalaman fiixa baasuu keessatti gahee guddaa qabu, hojii caalu hojjechuudhaan amanataa ummanni mootummaarratti qabu dabaluudhaaf miseensota caffeefi qaama hoji raawachiiftuurraa gahee olaanaatu eegama jedhan. Wixineewwan labsii qaamolee hojii mootummaa raggaasisuu qofa osoo hin ta’iin  hojiirra oolmaasaatiifis hojjechuun gahee miseensota caffichaa akka ta’es Obbo Isheetuun hubachiisaniiru. Wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Yaa’ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee  5ffaatin wixineen labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Sirna to’annoofi filannoo manneen hojii mootummaa keessatti gaggeeffamu bu’uuraan jijjiiruun akka naannootti hojimaata mirkaneeffannaa ga’umsa ogummaafi hojii diriirsuun akkasumas paabilik saravaantii ilaalcha tajaajiltummaafi aantummaa ummataa gonfateefi guddina misoomaa naannichi galmeessisaa jiru itti fufsiisuu danda’u ijaaruudhaaf  hojimaata hojjetoota mootummaa bifa walfakkaatuun beekumsaafi dandeettii isaaniirratti hundaa’uun oogganuu dandeessisu diriirsuun barbaachisaadha jedhameera.

Gama biraatiin, labsiiwwan hojiirra turan keessatti qaawwa seeraa mul’atu cufuun kiraa sassaabdummaafi rakkoowwan bulchiinsa gaarii Paabilik saravaantii keessatti mul’atu wixineen haaraa qophaa'e kun dhabamsiisuu kan dandeessisudha. Labsiin hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsi 61/1994, Lak. 79/1996, lakkoofsi 104/1997 fi lakkoofsi 123/1999 labsii kanaan haqamaniiru. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan oogganaan Biiroo Paabliik Sarviisiifi Misooma Qabeenya Namaa Dr. Biqilaa Hurrisaa, dhimmi ragaa sobaa itti fufinsaan kan raawwatamu ta'uu ibsaniiru. Kana keessatti gaheen miseensota Caffee olaanaa ta'uu ibsan. Misooma qabeenya namaa keenyas karaa tarsima'aa ta’een ga'oomsaafi cimsaa deemuun barbaachisaa ta'uus ibsaniiru. Labsiin hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsi 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. Labsichis lakkoofsa 215/2011 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uun ibsameera. Caffeen Yaa’iisaa kanaan muudama manneen hojii 17 fi muudama abbootii seeraa waliigalaan namoota 104 tahanis raggaasiseera