^Back To Top
  • Waldhabdee Oromoo gidduu jiru hiikuuf sirni gadaa filannoo isa jalqabaa ta’uu qaba

    Sirni Gadaa qabeenya Oromoo ta’uu bira darbee qabeenya addunyaat jedhaan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaan. Waldhabduu Oromoo gidduu jiru hiikuuf Sirni Gadaa Filannoo jalqabaa ta’uu qaba jedhan. Oromoon qabeenya ittiin beekamu kanaan fayyadamuu qaba jedhan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Walitti bu’iinsi Obboleeyyan lamaan Ittuu fi Karrayyuu gidduutti uumamee guyyaa kaleessaa akkaataa Sirna Gadaatiin bakka Abbootiin Gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa,qaamooleen nageenya fi aanga’oonni mootummaa argamanitti aanaa Fantaalletti araara argateera. Araarrichi tokko miidhaa tokko miidhamaa ta’ee kan gumaa baasuu fi kan gumaa fudhatu osoo hin taane gama lameeniinuu anis obboleessa koo miidheera jechuun ofitti muranii badii uumameef loowwan gumaa waliif baasanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Halaakaa Sinbiroo maanguddoota qabaachuun biyya tokko keessatti nageenya qabaachuudha jedha. Hojii boonsaa hojjetan kanaafiis galateeffatanii, fakkeenyi aanaa Fantaallee kun Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. Tumsi uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiraatan rakkoo Ittuu fi Karrayyuu hiikuuf taasisanis hojii seena qabeessadha jedhan.

  • Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame

    Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dubbatan. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr.Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Haaluma kanaan gaaffiin Oromoo ammas kan deebi’e akkuma jiru, fuuldurattis paartiin Badhaadhinaa gaaffii Oromoo deebisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjeta jedhan Dr.Abiyyi. Keessumaayyuu gaaffii diinagdee ummanni Oromoo qabu deebisuuf, Oromoo fi miseensonni, milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf, tumsa gochuu akka qaban Dr.Abiyyi waamicha dhiheessan. Guyyoota sadiif paartiin isaanii mariirra kan ture yoo ta’u, murtoowwan gurguddoos dabarsee jira jedhan. Bu’uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteessee jira. Kanamalees paartii keessattis ta’ee, kan mootummaa keessatti hunduu akkaataa baayyina ummata isaatiin akka hirmaachuu qabus murteessera jedhan. Kun immoo dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf gahee guddaa qaba jedhan. Kanaaf gaaffii bara dheeraa ummanni Oromoo qabu tartiibaan deebisuuf hojjetaa kan jirru waan ta’eef, ummanni Oromoo Tokkummaa fi Nageenya isaa eeggachuun nu cinaa dhaabbatee injifannoo amma argame akka ceesisnuuf waamichan dhiheessa jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa dam-daneessa Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda’uuf, humnoonni faffaca’anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itiyoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha." Jedhani..

  • Ayidee Cambalaalaa

    Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii Bulchiinsa MN Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa Ayyaana Fichee Cambalaalaa Ilaalchisuun dabarsan Duraan dursee, ummata guddaa aadaafi duudhaa isaa eeggatee jaarrawwaniif turfachuun har’aan ga’ate, ummata Sidaamaatiin baga guyyaa kabaja ayyaana Fichee Cambalaalaa nagaan geessan, baga waliin geenye jechuun barbaada. Ummanni Sidaamaa sirna lakkoofsa baatiifi jijjiirama baraa ofiisaa danda’e qaba. Sirni kun uumama ummatummaa isaa waliin kan dhalateefi mallattoo ibsituu eenyummaa ummatichaa ta’ee kabajamaa har’arra kan ga’ee dha. Sirni guddaan dhaloota kaleessaatiin kalaqamee kunuunfamaa har’a ga’e kun, mallattoo miidhaginaa ummata Sidaamaa qofa osoo hin taane kaadhimamaa Ambaa Kiliyaa idil-addunyaa ta’uufis ga’eera

KALLACHA OROMIYAA


 - kallachaoromiyaa.org - kallachaoromiyaa.org 

LATEST ARTICLE

Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahimad gabaasa raawwii hojii mootummaa isaanii kan bara  baajataa 2011   mana   maree   bakka    bu’oota uummataaf dhiyeessanii jiru. Caasaan mootummaa dadhabee waan tureef  biyyattiin balaa wal fixuuf saaxilamtee akka  turte  yaadannoo  keenya  yeroo dhiyooti jedhan. Sabboonummaa mankaraarsuu, ijaraama

al-idilee ta’aniin hokkorawwan uumaman, gaaffilee eenyummaa fi daangaa dahoo godhachuun rakkoolee uumaman, daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa, fiinxaleessummaa miidiyaa fi kkf rakkoolee biyyattii keessatti uumameef ka’umsa ta’uu eeraniiru. Mootummaan isaanii kana to’atee, olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan gara garaa fudhachaa akka jirus dubbatan.Walumaa galattis namoonni rakkoolee kanneen keessaa harka qabaachuun shakkaman 1000’tti siqan to’annoo jala ooluu dubbataniiru.Rakkoolee gama diingdee fi dameelee birootiin mudatan furuuf mootummaan hojiitti akka jirus dubbataniiru.Gabaasa dhiyeessan irratti gaaffii miseensota mana maree irraa dhiyaateefis deebii kennanii jiru. ‘Yaaliin fonqolcha Mootummaa FDRI jechuun kan Finfinnee jiru qofa miti jechuun gaaffii ‘yaalii fonqolcha mootummaan’ wal qabateef deebii kennuu kan eegalan. Mootummaan FDRI naannolee hunda kan hammatedha kan jedhan MM Abiy, haleellaan naannoo kam irrattuu raawwatamu mootummaa Federaalaa irratti akka raawwatametti lakkaa’ama jedhan. Qaamni hogganoota olaanoo naannoo tokkoo ajjeesee dhaabbilee mootummaa gurguddoo to’annoo jala oolfatee, miidiyaan ergaan akka darbu ajaja kenne yaalii fonqolcha mootummaa raawwate jedhamuun sirriidhuma jedhan. “Yaalii fonqolcha mootummaa miti warri jedhan akka jiran ni beekna, nuti karoorri isaanii maal akka ta’e hin beeknu, karoorri keenya kana ture jedhanii nutti haa himani” jedhan. Kanneen fonqolchi mootummaa sadarkaa naannootti raawwachuun sirrii miti, akkamitti namni mootummaa naannoo fonqolchuu yaada isa jedhuuf yoo deebisan, “akkamitti namni mootummaa federaalaa fonqolchuu yaada?” jechuun gaafatan Namni hogganoota akka Dr Ambaachew fi Jeneraal Se’aare ajjeesu jalqabumaa nama sirriitti yaaduu danda’u miti, “sadarkaa naannoottis ta’e gandatti fonqolchuun waan danda’amu itti fakkaata jedhan. Waa’ee aanga’oota lamaanii wayita dubbatanis miseensota paarlaamaa hedduu boochisaniiru. “Dr Ambaachewu nama ajjeesan osoo hin taane, kan itti dheekkamuufu garaa nama raasudha” jedhan. Wanta inni uummata Amaaraaf hojjete seenatu gadi baasas jedhan. “Jeneraal Se’aaren ammoo akka daabboo bifa aadaan tolfamuu, jalaa fi gubbaan osoo abiddi itti boba’uu nama biyya isaaf dhaabbatedha” jedhan. Humnooti fonqolcha kana yaalan naannoo Beenishaangul to’achuuf humna guddaa bobbaasanii akka turaniifi Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessattis ajjechaa raawwachuuf qophaa’anii turan jedhan. Loltoonni kanaan dura humnaan masaraa mootummaa seenan, kan Raayyaan Ittisa biyyaa gorsee gadi dhiise namoota kanaan filamanii yaalii fonqolchaa kana keessatti hirmaataniiru jedhan. Jijjiiramni kun sirrii fi Itoophiyaaf furmaata waaraadha kan jedhan MM Abiy, jijjiirama kana gufachiisuuf ta’e jedhamee duulli adeemsifamaa akka ture dubbataniiru.