^Back To Top
  • Waldhabdee Oromoo gidduu jiru hiikuuf sirni gadaa filannoo isa jalqabaa ta’uu qaba

    Sirni Gadaa qabeenya Oromoo ta’uu bira darbee qabeenya addunyaat jedhaan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaan. Waldhabduu Oromoo gidduu jiru hiikuuf Sirni Gadaa Filannoo jalqabaa ta’uu qaba jedhan. Oromoon qabeenya ittiin beekamu kanaan fayyadamuu qaba jedhan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Walitti bu’iinsi Obboleeyyan lamaan Ittuu fi Karrayyuu gidduutti uumamee guyyaa kaleessaa akkaataa Sirna Gadaatiin bakka Abbootiin Gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa,qaamooleen nageenya fi aanga’oonni mootummaa argamanitti aanaa Fantaalletti araara argateera. Araarrichi tokko miidhaa tokko miidhamaa ta’ee kan gumaa baasuu fi kan gumaa fudhatu osoo hin taane gama lameeniinuu anis obboleessa koo miidheera jechuun ofitti muranii badii uumameef loowwan gumaa waliif baasanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Halaakaa Sinbiroo maanguddoota qabaachuun biyya tokko keessatti nageenya qabaachuudha jedha. Hojii boonsaa hojjetan kanaafiis galateeffatanii, fakkeenyi aanaa Fantaallee kun Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. Tumsi uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiraatan rakkoo Ittuu fi Karrayyuu hiikuuf taasisanis hojii seena qabeessadha jedhan.

  • Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame

    Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dubbatan. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr.Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Haaluma kanaan gaaffiin Oromoo ammas kan deebi’e akkuma jiru, fuuldurattis paartiin Badhaadhinaa gaaffii Oromoo deebisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjeta jedhan Dr.Abiyyi. Keessumaayyuu gaaffii diinagdee ummanni Oromoo qabu deebisuuf, Oromoo fi miseensonni, milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf, tumsa gochuu akka qaban Dr.Abiyyi waamicha dhiheessan. Guyyoota sadiif paartiin isaanii mariirra kan ture yoo ta’u, murtoowwan gurguddoos dabarsee jira jedhan. Bu’uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteessee jira. Kanamalees paartii keessattis ta’ee, kan mootummaa keessatti hunduu akkaataa baayyina ummata isaatiin akka hirmaachuu qabus murteessera jedhan. Kun immoo dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf gahee guddaa qaba jedhan. Kanaaf gaaffii bara dheeraa ummanni Oromoo qabu tartiibaan deebisuuf hojjetaa kan jirru waan ta’eef, ummanni Oromoo Tokkummaa fi Nageenya isaa eeggachuun nu cinaa dhaabbatee injifannoo amma argame akka ceesisnuuf waamichan dhiheessa jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa dam-daneessa Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda’uuf, humnoonni faffaca’anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itiyoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha." Jedhani..

  • Ayidee Cambalaalaa

    Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii Bulchiinsa MN Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa Ayyaana Fichee Cambalaalaa Ilaalchisuun dabarsan Duraan dursee, ummata guddaa aadaafi duudhaa isaa eeggatee jaarrawwaniif turfachuun har’aan ga’ate, ummata Sidaamaatiin baga guyyaa kabaja ayyaana Fichee Cambalaalaa nagaan geessan, baga waliin geenye jechuun barbaada. Ummanni Sidaamaa sirna lakkoofsa baatiifi jijjiirama baraa ofiisaa danda’e qaba. Sirni kun uumama ummatummaa isaa waliin kan dhalateefi mallattoo ibsituu eenyummaa ummatichaa ta’ee kabajamaa har’arra kan ga’ee dha. Sirni guddaan dhaloota kaleessaatiin kalaqamee kunuunfamaa har’a ga’e kun, mallattoo miidhaginaa ummata Sidaamaa qofa osoo hin taane kaadhimamaa Ambaa Kiliyaa idil-addunyaa ta’uufis ga’eera

KALLACHA OROMIYAA


 - kallachaoromiyaa.org - kallachaoromiyaa.org 

LATEST ARTICLE

Waxabajjii 14, 2012 - Aanaalee Godina Shawaa Kaabaa/Salaalee keessatti Piroojektoonni misoomaa adda addaa - hojjetamaa turan hara'a bakka jilli Sad. itti Aanaa MNOtti Qindeessaan Kilaastara Hawaasummaa Obbo Addisuu Araggaa argamanitti ebbifamaniiru. Haaluma kanaan Aanaa Qbibiititti Hospitaalli Shanoo bara 2007 qar. Mil. 64n Ijaaramaa ture eebbifameera. Hospitaalli Kun namoota kuma 232 oliif tajasjila Kenna jedhameera.


Aanaa jiddaatti Piroojeektii jallisii laga qalaaddi irratti hojjetamaa ture Pirojektiin Jallisii kuni Adeemsa Meekaanayiizeeshinii Egalame Milkeessuf kan fayyadu ta'utu ibsame.,

Pirojektichi Lafa Hek.57 kan misoomsu yoo ta'uu , qlbaasii qar. Mil. 6.9n xumurame.Qonnaan bultoota 179f tajasjila Kenna jedhame. Aanaa Waacaalettis Hospitaalli Muka Xirrii qar. Mil. 32 ijaarame har'a eebbifame. Aanaa Kuyyuuti Pirojeektonni misoomaa adda addaa 16 Birrii Miiliyoona 44.65 caalun hojjetamaa turanis jila kanaan eebbifaniiru. Aanichatti Piroojektoota hojjetaman keessaa Hamoo Waajjira Bulchiinsa Aanichaa abbaa G+3, Magaalaa Garba Gurraacjatti ammoo Buufanni Gabaa beeladootaa Ammaayyaa fi Daandiin keessa keessaa koobilstooniifi cirrachaa qar. Mil. 27n xumuramanii tajaajilaaf qophaa'aniiru. Aanaa Dagittis Gamoo Waajjira Bulchiinsa Aanichaa , hoddi gala dargsggootaa dabalatee Piroojektoonni Adda Adda addaa 13 qar. 22n hojjetamaa turan eebbifamaniiru. Magaalaa Fichettid Piroojektoonni bu'uuraalee misoomaa garaagaraa eebbifamaniiru.  Piroojektoota kanneen kan eebbisan Obbo Addisuu Araggaa ergaa Sirna kanarratti dabarsaniin Oromoon akka ssbaatti qabsoo but bilisummaafi gaaffii mirkaneeffannaa Abbaa boyyummaatiif geggeessaa tureen wareegama qaaliin laffaluun injifannoo goonfayeera. Injifannoon booda fedhii fayyadamummaa misoomaa haqa qsbeessa ta'eirkaneeffachuuf bu'uuraalee misoomaa rakkoo hawaas-dinagdeesaa firan jpjechuurratti argama. Sadarkaan Amma irra geenye Kun imaanaa Wareegamtoota keenyaa galmasn geenyudha jedhan Obbo Addisuun. Humnoonni tokko tokko garuu bakkuma kaleessaa keessaa turree madaa keenya hooqqachaa akka turru fedhu jedhan. Torban Kun torbee Eebba piroojekootaa eegalle xumurree tajasjila ummataaf darbaa jirudha jedhan.

Muuxannoo bara kanaarraa barschuun bara itti aanus cimnee itti fufna jedhanii mootummaan waa hunda hojechuuf humna bakka him qabnetti hirmaannaan ummataafi Abbootiin Qabeenyaa cimee akka itti fufu Obbo Addisuun kan dhaaman. Gama biraatinis hojiin Kenna tajasjila lammummaa, Ashaaraa Magariisaa eegalame cimee akka itti fufuufi weerara Vaayirasii Koronnaarraa of dagannaa tokko malee of ittisaa hojii misoomaa keenya finiinsuu qabna jedhaniiru.Dumarratti waan jalqabe xumuraa Imala gara badhaadhinaatti taasisu cimsee itti fufa jedhaniiru obbo Addisuun.