^Back To Top
  • Waldhabdee Oromoo gidduu jiru hiikuuf sirni gadaa filannoo isa jalqabaa ta’uu qaba

    Sirni Gadaa qabeenya Oromoo ta’uu bira darbee qabeenya addunyaat jedhaan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaan. Waldhabduu Oromoo gidduu jiru hiikuuf Sirni Gadaa Filannoo jalqabaa ta’uu qaba jedhan. Oromoon qabeenya ittiin beekamu kanaan fayyadamuu qaba jedhan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Walitti bu’iinsi Obboleeyyan lamaan Ittuu fi Karrayyuu gidduutti uumamee guyyaa kaleessaa akkaataa Sirna Gadaatiin bakka Abbootiin Gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa,qaamooleen nageenya fi aanga’oonni mootummaa argamanitti aanaa Fantaalletti araara argateera. Araarrichi tokko miidhaa tokko miidhamaa ta’ee kan gumaa baasuu fi kan gumaa fudhatu osoo hin taane gama lameeniinuu anis obboleessa koo miidheera jechuun ofitti muranii badii uumameef loowwan gumaa waliif baasanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Halaakaa Sinbiroo maanguddoota qabaachuun biyya tokko keessatti nageenya qabaachuudha jedha. Hojii boonsaa hojjetan kanaafiis galateeffatanii, fakkeenyi aanaa Fantaallee kun Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. Tumsi uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiraatan rakkoo Ittuu fi Karrayyuu hiikuuf taasisanis hojii seena qabeessadha jedhan.

  • Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame

    Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dubbatan. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr.Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Haaluma kanaan gaaffiin Oromoo ammas kan deebi’e akkuma jiru, fuuldurattis paartiin Badhaadhinaa gaaffii Oromoo deebisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjeta jedhan Dr.Abiyyi. Keessumaayyuu gaaffii diinagdee ummanni Oromoo qabu deebisuuf, Oromoo fi miseensonni, milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf, tumsa gochuu akka qaban Dr.Abiyyi waamicha dhiheessan. Guyyoota sadiif paartiin isaanii mariirra kan ture yoo ta’u, murtoowwan gurguddoos dabarsee jira jedhan. Bu’uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteessee jira. Kanamalees paartii keessattis ta’ee, kan mootummaa keessatti hunduu akkaataa baayyina ummata isaatiin akka hirmaachuu qabus murteessera jedhan. Kun immoo dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf gahee guddaa qaba jedhan. Kanaaf gaaffii bara dheeraa ummanni Oromoo qabu tartiibaan deebisuuf hojjetaa kan jirru waan ta’eef, ummanni Oromoo Tokkummaa fi Nageenya isaa eeggachuun nu cinaa dhaabbatee injifannoo amma argame akka ceesisnuuf waamichan dhiheessa jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa dam-daneessa Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda’uuf, humnoonni faffaca’anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itiyoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha." Jedhani..

  • Ayidee Cambalaalaa

    Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii Bulchiinsa MN Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa Ayyaana Fichee Cambalaalaa Ilaalchisuun dabarsan Duraan dursee, ummata guddaa aadaafi duudhaa isaa eeggatee jaarrawwaniif turfachuun har’aan ga’ate, ummata Sidaamaatiin baga guyyaa kabaja ayyaana Fichee Cambalaalaa nagaan geessan, baga waliin geenye jechuun barbaada. Ummanni Sidaamaa sirna lakkoofsa baatiifi jijjiirama baraa ofiisaa danda’e qaba. Sirni kun uumama ummatummaa isaa waliin kan dhalateefi mallattoo ibsituu eenyummaa ummatichaa ta’ee kabajamaa har’arra kan ga’ee dha. Sirni guddaan dhaloota kaleessaatiin kalaqamee kunuunfamaa har’a ga’e kun, mallattoo miidhaginaa ummata Sidaamaa qofa osoo hin taane kaadhimamaa Ambaa Kiliyaa idil-addunyaa ta’uufis ga’eera

KALLACHA OROMIYAA


 - kallachaoromiyaa.org - kallachaoromiyaa.org 

LATEST ARTICLE

Hojii gannaa kanaa keessatti Biiroon Barnoota Oromiyaa daree barnootaa dabalataa 30,000 ijaarsisaa jiraachuu beeksise. Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo hojii ganna kana keessa kenninsa tajaajila lammummaan hojjetamaa jiran ilaalchisee har’a miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Hojii gannaa kanaan hojjetamaa jiruun manneen barnoota kuma 10 keessatti dareewwan dabalataa 30,000 ol ijaarsisuufi hojjetamaa jiraachuu Dr Tolaan himaniiru. Gama biraan aadaa dubbisaa hawaasa naannoo keenyaa ol guddisuuf manneen kitaabaa barattootaa 8,000 fi manneen kitaabaa uummataa 6,00 ijaarsisaa jiraachuu ibsameera. Akkuma beekamu bara darbee sababa Covid 19 manneen barnootaa cufamuun barattootni manatti kan galan yoo ta’u bara dhufu tatamsa’inni dhibee kanaa yoo baduullee baate xiqqaatee wayitamootummaan ibsutti manni barnoota banamuu danda’a kan jedhan Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo, kanaaf kutaan dabalataa barattootni akka walirraa siqanii taa’aniif kan fayyaduudha jedhaniiru. Karaa biraa immoo kutaan dabalamuun istaandardii qulqullina barnootaa mirkaneessuukeessatti gahee olaanaa qabas jedhan. Ijaarsa kanarraatti tola ooltota kan akka maatii,abbootii qabeenyaa, dhaabilee industiriifi namoota dhuunfaan gumaacha taasisaa jiraachuu Dr. Tolaan ibsaniiru akka fakkeenyaatti Shawaa lixaas keessati namni lama mana barnoota lama dhuunfaasaaniin kan ijaarsisan yoota’uu BuleeHoraa,Harargee Bahaa,Magaalaa Galaan,Godina Shawaa Bahaa, Magaalaa Sabbataa,fi kanneen biroo keessatti hojiin tajaajila tolaa daree dabalataarratti hojjetama jira jedhan. Karaa gama biraan aadaa dubbisaa barattottaafi hawaasa naannoo keenyaa guddisuuf mannen kitaabaa barattootaa 8,000 kan uummata 6,00 cimsuuf hojjetamaa jirachuu ibsanii kanaafimmoo kitaabota namoota dhuunfaafi dhaabbilee addaddaa biyya keessafi alaarra waliiti qabuuf waamicha taasisaniiru. Haaluma kanaan Hagayyaa 1-30 bara 2012 tti warren Magaalaa Finfinnee jira Giddugala Aadaa Oromootti kanneen godina,magaalotafi aanaalee Waajjiraalee Barnootaa naannoosaanitti kitaaba kana haard koppiifi soofti koppiin kan waltti qabamuu yoo ta’u kanneen biyya alaa jiran imbasii biyya jiranitti karaa Ministeerra Haajaa Alaafi WMO kan
isaan qaqqabu ta’uu Dr. Tolaan ibsaniiru.