^Back To Top
  • Waldhabdee Oromoo gidduu jiru hiikuuf sirni gadaa filannoo isa jalqabaa ta’uu qaba

    Sirni Gadaa qabeenya Oromoo ta’uu bira darbee qabeenya addunyaat jedhaan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaan. Waldhabduu Oromoo gidduu jiru hiikuuf Sirni Gadaa Filannoo jalqabaa ta’uu qaba jedhan. Oromoon qabeenya ittiin beekamu kanaan fayyadamuu qaba jedhan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Walitti bu’iinsi Obboleeyyan lamaan Ittuu fi Karrayyuu gidduutti uumamee guyyaa kaleessaa akkaataa Sirna Gadaatiin bakka Abbootiin Gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa,qaamooleen nageenya fi aanga’oonni mootummaa argamanitti aanaa Fantaalletti araara argateera. Araarrichi tokko miidhaa tokko miidhamaa ta’ee kan gumaa baasuu fi kan gumaa fudhatu osoo hin taane gama lameeniinuu anis obboleessa koo miidheera jechuun ofitti muranii badii uumameef loowwan gumaa waliif baasanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Halaakaa Sinbiroo maanguddoota qabaachuun biyya tokko keessatti nageenya qabaachuudha jedha. Hojii boonsaa hojjetan kanaafiis galateeffatanii, fakkeenyi aanaa Fantaallee kun Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. Tumsi uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiraatan rakkoo Ittuu fi Karrayyuu hiikuuf taasisanis hojii seena qabeessadha jedhan.

  • Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame

    Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dubbatan. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr.Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Haaluma kanaan gaaffiin Oromoo ammas kan deebi’e akkuma jiru, fuuldurattis paartiin Badhaadhinaa gaaffii Oromoo deebisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjeta jedhan Dr.Abiyyi. Keessumaayyuu gaaffii diinagdee ummanni Oromoo qabu deebisuuf, Oromoo fi miseensonni, milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf, tumsa gochuu akka qaban Dr.Abiyyi waamicha dhiheessan. Guyyoota sadiif paartiin isaanii mariirra kan ture yoo ta’u, murtoowwan gurguddoos dabarsee jira jedhan. Bu’uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteessee jira. Kanamalees paartii keessattis ta’ee, kan mootummaa keessatti hunduu akkaataa baayyina ummata isaatiin akka hirmaachuu qabus murteessera jedhan. Kun immoo dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf gahee guddaa qaba jedhan. Kanaaf gaaffii bara dheeraa ummanni Oromoo qabu tartiibaan deebisuuf hojjetaa kan jirru waan ta’eef, ummanni Oromoo Tokkummaa fi Nageenya isaa eeggachuun nu cinaa dhaabbatee injifannoo amma argame akka ceesisnuuf waamichan dhiheessa jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa dam-daneessa Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda’uuf, humnoonni faffaca’anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itiyoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha." Jedhani..

  • Ayidee Cambalaalaa

    Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii Bulchiinsa MN Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa Ayyaana Fichee Cambalaalaa Ilaalchisuun dabarsan Duraan dursee, ummata guddaa aadaafi duudhaa isaa eeggatee jaarrawwaniif turfachuun har’aan ga’ate, ummata Sidaamaatiin baga guyyaa kabaja ayyaana Fichee Cambalaalaa nagaan geessan, baga waliin geenye jechuun barbaada. Ummanni Sidaamaa sirna lakkoofsa baatiifi jijjiirama baraa ofiisaa danda’e qaba. Sirni kun uumama ummatummaa isaa waliin kan dhalateefi mallattoo ibsituu eenyummaa ummatichaa ta’ee kabajamaa har’arra kan ga’ee dha. Sirni guddaan dhaloota kaleessaatiin kalaqamee kunuunfamaa har’a ga’e kun, mallattoo miidhaginaa ummata Sidaamaa qofa osoo hin taane kaadhimamaa Ambaa Kiliyaa idil-addunyaa ta’uufis ga’eera

KALLACHA OROMIYAA


 - kallachaoromiyaa.org - kallachaoromiyaa.org 

LATEST ARTICLE

Hagaayya 01, 2012- Afaan Oromoo Afaan Hojii Federaalaa dafee akka ta’uuf hojjechaa jiraachuu Caffeen Oromiyaa beeksise. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa dafee akka ta’uuf Caffeen Oromiyaa hojjechaa jiraachuu Waajjira Caffee Oromiyaatti Dura Teessuun Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa aadde Alamineeshi Asfaaw OBNitti himaniiru. Afaan Oromoo afaan hojii Federaalaa akka ta’uuf bara kana Mootummaan Naannoo Oromiyaa afaanichi bakka hundaatti akka babal’atu hojiilee taasise keessaa Biiroon Barnoota Oromiyaa naannolee sagal keessatti Afaan Oromoon akka barsiifamu Kitaabilee maxxansee naannolee hundaaf deeggarsaan kennee jira jedhan. Biiroon Aadaaf Tuurizimii Oromiyaas gama isaaniin afaanicha dagaagsuu keessattiifi afaanicha hiikuun guboo jechootaa qopheessuun Yuunvarsiitootaf deeggarsa taasisuu keessattis gahaa guddaa bahachaa turuu isaa aadde Alamineeshi kaasaniiru. Caffeen Oromiyaas akka afaan kun babala’atuufi guddatu Afaan Oromoo kutaa 1 kaasee hanga PHDtti akka Afaan Oromoo barsiifamuuf hojeetaa turre jedhan aadde Alamineeshi Asfaaw. Caffeen Oromiyaa afaanichi akka afaan hojii federaalaa ta’u hojii kanneen hojjechuun qopha’ummaa isaa federaalaaf agarsiiseera jedhan.
Dabalataanis afaan kun afaan hojii federaalaa akka ta’uuf naannoleen biroo kan keessatti hirmaatan Yuunvarsiitii Amboo bara kana fooramii gaggeesseera. Fooramicha irrattis akkaataa Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa itti taasisuun danda’amuurratti hayyoonni baay’een qorannoo barreeffamaan dhiyeessannii irrattis mari’atameera jedhan. Qorannooleen dhiyaatanis akka galteetti fudhatamanii yeroo ammaa irratti hojjetamaa jiraachuu aadde Alamineeshi eeraniiru. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta’uuf haaldureen gama seeraan guutamuu qabu maali maali? Jedhee gaaffii dhiyaateef aadde Alamineeshi akka deebii kennanitti;heerri mootummaa federaalaa afaan hojii federaalaa biyya kanaa Afaan Amaaraa qofa jedhu sun afaanonni kanneen biroos itti dabalamee afaan hojii federaalaa akka ta’u fooyya’uu qaba jedhan.
Heera kana fooyyeessuufis bakka bu’oonni naannolee hundaa harki lama sadaffaan itti amananii murteessuu qabus jedhaniiru. Afaan Oromoo dabalatee afaanonni shan afaan hojii federaalaa akka ta’u Paartii Badhaadhinaa hojii naannolee hunda amansiisuu hojjetee yeroo ammaa murtoof Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataaf dhiyeessuu qofatu hafes jedhaniiru aadde Alamiineeshi. Paartii kun Afaan Oromoo dabalatee afaanonni shan dabalataan afaan hojii federaalaa akka ta’an karoora waggaa 10 keessatti qabatee hojjechaa jiras jedhaniiru. Dhumarrattis aadde Alamiineeshi dhaamsa dabarsaaniin akka jedhanitti, Waajjiraaleen Mootummaa fi Dhaabbileen Miidiyaalee mana hoii isaaniitti Afaan Oromoo akka Afaan hojii Federaalaa ta’uufi sadarkaa Gaanfa Afrikaatti akka beekamuuf afaan waalta’eetti fayyadamuu, waa’ee afaanichaa walhubachiisuu, manni hojii hunduu walhordofuu, barreeffamoota mana hojii isaaniti bahu hordofuun gulaaluufi Afaan Oromoon maamila isaanii keessumeessuu qabu jedhaniiru.