^Back To Top
  • Waldhabdee Oromoo gidduu jiru hiikuuf sirni gadaa filannoo isa jalqabaa ta’uu qaba

    Sirni Gadaa qabeenya Oromoo ta’uu bira darbee qabeenya addunyaat jedhaan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaan. Waldhabduu Oromoo gidduu jiru hiikuuf Sirni Gadaa Filannoo jalqabaa ta’uu qaba jedhan. Oromoon qabeenya ittiin beekamu kanaan fayyadamuu qaba jedhan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Walitti bu’iinsi Obboleeyyan lamaan Ittuu fi Karrayyuu gidduutti uumamee guyyaa kaleessaa akkaataa Sirna Gadaatiin bakka Abbootiin Gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa,qaamooleen nageenya fi aanga’oonni mootummaa argamanitti aanaa Fantaalletti araara argateera. Araarrichi tokko miidhaa tokko miidhamaa ta’ee kan gumaa baasuu fi kan gumaa fudhatu osoo hin taane gama lameeniinuu anis obboleessa koo miidheera jechuun ofitti muranii badii uumameef loowwan gumaa waliif baasanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Halaakaa Sinbiroo maanguddoota qabaachuun biyya tokko keessatti nageenya qabaachuudha jedha. Hojii boonsaa hojjetan kanaafiis galateeffatanii, fakkeenyi aanaa Fantaallee kun Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. Tumsi uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiraatan rakkoo Ittuu fi Karrayyuu hiikuuf taasisanis hojii seena qabeessadha jedhan.

  • Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame

    Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dubbatan. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr.Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Haaluma kanaan gaaffiin Oromoo ammas kan deebi’e akkuma jiru, fuuldurattis paartiin Badhaadhinaa gaaffii Oromoo deebisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjeta jedhan Dr.Abiyyi. Keessumaayyuu gaaffii diinagdee ummanni Oromoo qabu deebisuuf, Oromoo fi miseensonni, milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf, tumsa gochuu akka qaban Dr.Abiyyi waamicha dhiheessan. Guyyoota sadiif paartiin isaanii mariirra kan ture yoo ta’u, murtoowwan gurguddoos dabarsee jira jedhan. Bu’uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteessee jira. Kanamalees paartii keessattis ta’ee, kan mootummaa keessatti hunduu akkaataa baayyina ummata isaatiin akka hirmaachuu qabus murteessera jedhan. Kun immoo dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf gahee guddaa qaba jedhan. Kanaaf gaaffii bara dheeraa ummanni Oromoo qabu tartiibaan deebisuuf hojjetaa kan jirru waan ta’eef, ummanni Oromoo Tokkummaa fi Nageenya isaa eeggachuun nu cinaa dhaabbatee injifannoo amma argame akka ceesisnuuf waamichan dhiheessa jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa dam-daneessa Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda’uuf, humnoonni faffaca’anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itiyoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha." Jedhani..

  • Ayidee Cambalaalaa

    Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii Bulchiinsa MN Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa Ayyaana Fichee Cambalaalaa Ilaalchisuun dabarsan Duraan dursee, ummata guddaa aadaafi duudhaa isaa eeggatee jaarrawwaniif turfachuun har’aan ga’ate, ummata Sidaamaatiin baga guyyaa kabaja ayyaana Fichee Cambalaalaa nagaan geessan, baga waliin geenye jechuun barbaada. Ummanni Sidaamaa sirna lakkoofsa baatiifi jijjiirama baraa ofiisaa danda’e qaba. Sirni kun uumama ummatummaa isaa waliin kan dhalateefi mallattoo ibsituu eenyummaa ummatichaa ta’ee kabajamaa har’arra kan ga’ee dha. Sirni guddaan dhaloota kaleessaatiin kalaqamee kunuunfamaa har’a ga’e kun, mallattoo miidhaginaa ummata Sidaamaa qofa osoo hin taane kaadhimamaa Ambaa Kiliyaa idil-addunyaa ta’uufis ga’eera

KALLACHA OROMIYAA


 - kallachaoromiyaa.org - kallachaoromiyaa.org 

LATEST ARTICLE

Seenaa Itoophiyaa keessatti Waxabajjiin 16 barri 2010 guyyaa jaalalaafi tokkummaan ummatoota Itoophiyaa itti mirkanaa’edha. Ministirri Muummee Itophiyaa Dr. Abiyyi Ahimed aangootti erga dhufanii yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramoota galmeessisaniif galata dhiheessuu, beekamtii kennuufi dimookiraasii jajjabeessuuf Waxabajjii 16 bara 2010 jiraattonni magaalaa Finfinneefi naannawaashee akkasumas kallattiilee garaagaraatii dhufan miliyoona afurii olitti tilmaamaman Dirree Masqalaa magaalaa Finfinneetti fedhiisaaniitiin  hiriira nagaa gochuun  gammachuusaanii ibsataa oolaniiru. 

Guyyichi guyyaa ummatoonni sabummaan, amantaan, ilaalcha siyaasaan kkfn osoo wal hinqoodiin tokkummaadhaan jijjiirama Dr. Abiyyi jalqabaniif beekamtii kenne, deggersaafi jaalala isaaniif qabu itti mul’iseefi Itoophiyummaan itti ol ka’e yoo ta’u, gama biraatiin garuu murnoonni tokkummaa, waljaalalaafi galateeffannaa ummataa kana hin barbaanne gammachuu ummataa kana boombii dhoosanii lubbuu lammiilee nagaa baasuufi dhiiga dhangalaasuudhaan gara gaddaatti jijjiiraniiru.  Guyyaa kana  saboonni sablammoonniifi ummatoonni Itoophiyaa barootaaf geggeessaa walqixxummaafi jaalalaan isaan hammatu dhabanii walshakkuu, jibbinsiifi walqoodinsi isaan haguugee ture ofirraa kaasanii walitti ida’amuun  deggersaafi galateeffannaa geggeessaa jaallatamaa Dr. Abiyyi Ahimadiif walitti dhufanidha.Geggeessummaa Muummeen Ministiraa Dr. Abiyyi Ahimad erga aangootti dhufanii jijjiirama ji’oota sadii hin caalle keessatti fidan dinqisiifachuufi galateeffachuun milkaa’inoota jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru deggeruuf kutannoo qaban garaagarummaa tokko malee mirkaneessaniiru.Muummeen Ministiraa Dr. Abiyyi Ahimadis sirna kanarratti argamuun kabajaafi jaalala ummataafi biyyasaaniitiif qaban irra deebi’uun ibsaniiru. Ummata biyyattii  geggeessummaasaanii deggeruun isaan cinaa dhaabbatees galateeffataniiru.

 

Dr. Abiyyi, “Uumaan Itoophiyaafi Ummatashee baay’isee haa ebbisu” jechuun haasaasaanii eebbaan jalqaban. Waljibbinsiifi walqoodinsi nu kasaarseera, jaalalli garuu bu’aa buusa, ni ceesisa jettanii abdiidhaan guutamtanii galateeffachuun jalqabdanii jirtu, jaalalaafi galateeffannaan jalqabee xumuruu kan rakkate waan hin jirreef guyyaan jaalalaafi galateeffannaa kun fiixee qaroominaa  gahuu qabnurra gahuuf xuubiin  inni jalqabaa kaa’amuu agarsiisa jedhaniiru. Guyyaa har’aa kana akka agarru, guyyaa har’aa kana kan hin agarre, akka nu jiraannu kan du’an, akka kabajamnuuf kan qaana’an, akka hiikamnuuf jecha kan hidhaman, lubbuu keenyaaf lubbuusaanii kan kaffalan wareegamtoota  bilisummaa guyyaa kabajaa kanarratti yaadachuufi galateeffachuun nurraa eegama jedhaniiru.Wareegamto

onni bilisummaa nu malee jiraachuu ni danda’u turan, nuti garuu isaan malee jiraachuu hin dandeenyu turre jedhaniiru.Hattummaa jibbitanii diddaa keessan gaafa agarsiiftan, daangaa walqoodinsaa dhiisuun jaalalaan walcinaa dhaabbannee guddinaafi tokkummaa biyya keenyaaf hojjenna jettanii gaafa eegaltan galateeffannaan keessan akka nu qaqqabetti lakka’aama jedhaniiru. Kaayyoon keenya fagoodha, galmi keenyas baayyee bal’aadha. Kanarra gahuuf ammoo jaalalaafi walitti ida’amuu qofaan ta’uusaa irra deebi’een isiniif mirkaneessa jedhan.  Karaa faallaa guyyaa kanaa ta’een, shoorarkeessitoonni tokkummaafi jaalala ummataa kana hin feene  ummata sirna kanarratti argamerratti Boonbii darbatanii balaa lammiiwwan nagaarra geessisaniiru. Balaan kun kan dhaqqabe erga Dr. Abiyyi ergaa qaban ummataaf dabarsanii xumuranii booda waltajjii isaan irra jiranirraa fageenya tilmaamaan meetira 30-40 ta’urratti. Boombiin kun yaalii ajjeechaa Muummee Ministiraa Dr. Abiyyiifi hordoftootasaarratti aggaamame ta’ee, hanga oduun kun qindaa’etti namoonni 2 lubbuunsaanii kan darbaniifi namoota 156 balaan salphaafi cimaan irra gaheera.

 Dr. Abiyyi gochaa abdii kutattootaa kana ilaalchisee waajjirasaaniitti ibsa ummata Itoophiyaatiif kennaniin guyyaa jaalalli samiirraa Itoophiyaatti roobaa jirutti, humnoonni jaalalaafi tokkummaa ummataa hin barbaanne ogummaa fayyadamuun karaa karoorfameefi qindaa’een lubbuu namoota galaafachuuf yaalanillee yaaliinsaanii kun namoota muraasarraan miidhaa qaqqabsiisanillee hin milkoofneef jedhaniiru. Kaayyoon waliigalaasaanii kun kaleessas, har’as hin milkoofne fuuldurattis hin milkaa’uuf jedhanii namoota sirna kabajamaa kanarratti lubbuunsaanii darbeef maatiisaaniitiifi ummata guutuu biyyattiif jajjabaina hawwaniiru.